Regulamin
Ośrodka Wypoczynkowego Czarna perła,
Południowa 83, 76-034 Sarbinowo

 1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w określonych terminach 24 godziny na dobę.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 9.00.
 3. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go administratorowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.
 4. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowaniem różnicy pomiędzy zaliczką a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą.
 5. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.
 6. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego pokoju gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
 7. Oddanie pokoju przez klienta w dniu wyjazdu następuje na zasadach takich jak podczas wydawania pokoju do użytkowania, określonych w pkt 6 niniejszego regulaminu.
 8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 9. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

10.Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

11.Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

12.Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania wypoczywający ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

 

13.Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.

14.Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.

15.Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 23.00 do 8.00 rano, z wyjątkiem organizowanych przez sam Ośrodek imprez wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.

16.Osoby zakłócający spokój i nieprzestrzegające pkt. 28 i 26 regulaminu, lub korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

17.W obiekcie zabronione jest:

 •  zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej)
 •  takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

18.Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

 • będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

19.Osoby niebędące klientami Ośrodka mogą przebywać na terenie Ośrodka wyłącznie za uprzednią zgodą administratora Ośrodka i w czasie przez niego ustalonym.

20.Zezwolenie na pobyt psów w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez administratora Ośrodka z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową kaucją zwrotną w wysokości 300zł. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień psa, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.

21.Wjazd i parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking jest niestrzeżony, a ośrodek nie odpowiada za pojazdy zaparkowane na jego terenie oraz nie odpowiada za jakiekolwiek szkody spowodowane przez osoby trzecie lub siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień, prąd itp.). Parking jest bezpłatny wyłącznie dla klientów Ośrodka podczas ich pobytu.

22.Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie za zgodą osób dorosłych.

23.Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższe (np. wiatr, burza, woda, ogień) lub za przerwy w dostawie prądu czy wody itp.

24.W przypadku opuszczenia Ośrodka pojazdem po godz. 22.00, należy zgłosić ten fakt administratorowi Ośrodka.

25.Rezygnacja:

 1. a) w przypadku rezygnacji z usługi w terminie poniżej 30 dni przed planowanym przyjazdem kwota płacona na poczet rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 2. b) w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego realizacji, ośrodek nie dokonuje zwrotu opłat za poniesione świadczenia.

26.Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego mają zastosowanie przepisy pkt 16.

27.Wszelkie odpady z pokoi należy umieszczać w kontenerze znajdującym się w wyznaczonym miejscu na terenie Ośrodka.

28.Na terenie całego obiektu (w szczególności w pokojach) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

29.Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie:

 • na stronie internetowej owczarnaperla.pl/regulamin
 • w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach rezerwacyjnych.

30.Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez kierownictwo Ośrodka i obowiązuje od dnia 03.03.2022 r.

31.Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.